Ιδιώτες

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1Ε9) ηλεκτρονικά
 • Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2 (όταν εισπράττονται ενοίκια)
 • Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.
 • Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Φοροτεχνικές  συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους.
 • Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα και  υπολογισμός Ε.Τ.Α.Κ
 • Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας  ακινήτων
 • Σύνταξη και υποβολή των καταστάσεων που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση νέων οικοδομών.
 • Απασχόληση οικιακού προσωπικού
 • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ (ΑΠΔ) οικιακού προσωπικού (καθαρίστριας, νοσοκόμας, κλπ)
 • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ (ΑΠΔ) οικοδομικού ή τεχνικού έργου. (Ασφάλιση οικοδόμων)
 • Συμβουλές σε εργατικάασφαλιστικά θέματα.
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
 • Μισθωτήρια κάθε είδους.
 • Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.