Εταιρίες

Υπηρεσίες προς Εταιρίες

Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες

 • Λογιστική και φοροτεχνική παρακολούθηση, ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων των επιχειρήσεων Β΄και Γ΄κατηγορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • Υπολογισμός, σύνταξη, υπογραφή όλων των δηλώσεων έμμεσων, (ΦΠΑ), παρακρατούμενων, (ΦΜΥ) και άμεσων φόρων, (εισοδήματος), και υποβολή αυτών είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα.
 • Τήρηση των λογιστικών βιβλίων είτε στην έδρα της επιχείρησης είτε στα γραφεία μας και επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησης
 • Σύνταξη ισολογισμών
 • Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – γενικής λογιστικής
 • Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων.
 • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
 • Κοστολόγηση εισαγωγών,  προϋπολογισμός και έλεγχος χρηματο-ροών  (cash flow)
 • Προϋπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος
 • Σύνταξη υπολογισμός και υποβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας φορολογικών ελέγχων
 • Αντιπροσώπευση σε Δ.Ο.Υ
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.

Μισθοδοσία προσωπικού, εργασιακές σχέσεις

 • Μισθοδοτικές καταστάσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ
 • Αποδείξεις πληρωμών εργαζόμενων
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Θεώρηση Πίνακα Ωρών Εργασίας.
 • Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο
 • Υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων
 • Ενημέρωση  για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Μετατροπές Συμβάσεων
 • Συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής  απασχόλησης
 • Προσλήψεις –  Αποχωρήσεις – Απολύσεις
 • Προγράμματα επιχορήγησης προσλήψεων
 • Επίλυση εργατικών διαφορών
 • Υποθέσεις που αφορούν τον τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας
 • Αντιπροσώπευση σε ΙΚΑ, ΟΑΕΔ

Τραπεζικές Εργασίες

 • Σύνταξη πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων.
 • Σύνταξη μελέτης για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
 • Επικοινωνία με τράπεζες.
 • Παρακολούθηση Επιταγών για προεξόφληση.
 • Παρακολούθηση Τραπεζικών Δανείων.

Επενδύσεις – Ανάπτυξη

 • Σύνταξη καταστατικού προετοιμασία για την ίδρυση επιχείρησης
 • Ενάρξεις εταιριών και ίδρυση νέων επιχειρήσεων
 • Μεταβολές εταιριών
 • Διακοπές εταιριών
 • Ένταξη επιχείρησης σε χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα και με χρήση φορολογικών κινήτρων (αφορολόγητων αποθεματικών).
 • Επιδοτήσεις  από ΟΑΕΔ